Đánh giá của KNTT

KNTT 7

Phim vui lắm với lại cảm động nữa. Ai cũng nên xem phim này bởi vì thông điệp của nó không chỉ giành cho trẻ em mà cả người lớn nữa.