Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Câu chuyện mới mẻ thú vị.
Nhưng mệnh có phải do ta quyết?