Đợt Tấn Công Thứ 5

The 5th Wave

15/01/2016

Actor

Bóng Ma Ký Ức

Dark Places

11/09/2015

Actor

Thiện Ác Đối Đầu

The Equalizer

03/10/2014

Actor

Nếu Em Ở Lại

If I Stay

TBA

Actor

Cơn Thịnh Nộ Của Carrie

Carrie

TBA

Actor

Kick-Ass 2

Kick-Ass 2

TBA

Actor

Kick-Ass

Kick-Ass

TBA

Actor