Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 1

Phim bao nhảm, bao dở, nguyên 1 đám cmt khen phim tôi nghĩ chắc là người của nhà sản xuất phim.....NÓI CHUN, PHIM QUÁ TỆ