Đánh giá của Nguyễn Đăng Quốc Anh

Nguyễn Đăng Quốc Anh 9

Hay, xúc động, phản diện hơi ít đất diễn, bác sĩ/ tiến sĩ định mệnh hơi yếu so với sức mạnh của ông