Đánh giá của Thục Uyên

Thục Uyên 1

Không sao cho sự nhạt của cốt truyện và một sao cho sự diễn viên khá đẹp. Phim MA nhạt nhất thế kỷ.