Đánh giá của ericxu

ericxu 6

phim kinh dị xem cũng tạm, đoạn đầu hơi lu bu nhưng khúc sau đã cứu chữa được phim nên cho 6 điểm.