Đánh giá của Leo86

Leo86 6

Chịu cho ai bảo hay luôn ấy, nhạt, rối, kỹ xảo cũng được nhưng nội dung chả có gì.