Đánh giá của Kkura

Kkura 10

Âm thanh, hình ảnh, nội dung tuyệt vời! Siêu phẩm của năm!!