Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Bộ phim có điểm + lớn nhất là về kỹ xảo và hình ảnh. Phần nội dung chưa thật sự nổi bật.