Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Greyhound sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 07/05/2020.