Đánh giá của Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang 9

Một bộ phim tình cảm và hay , Mang nhiều ý nghia