Đánh giá của Duy_Max

Duy_Max 9

Mình coi sneakshow chỉ có 10 người xem thì 9 người khóc sụt sịt, có bạn nữ ngồi cạnh còn khóc nghẹn đoạn cuối. Xem để biết mẹ yêu thương và hy sinh cho bạn nhường nào :(((