Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Scary Stories to Tell in the Dark sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 08/08/2019.