Đánh giá của Winner777

Winner777 5

Phim không hay lắm, nhiều khung đoạn khá gượng gạo