Đánh giá của Sophie

Sophie 9

Xuất sắc! Đầu năm đến giờ chỉ có Kingsman là hay nhất.