Đánh giá của Minh Phương

Minh Phương 1

Phim dở. Chán. Chậm