Đánh giá của Chu Tịnh

Chu Tịnh 10

Một bộ phim một túi khăn giấy :)))) Cảm thấy kết phim OE, có buồn có vui nhưng cá nhân buồn cho Maquia nhiều nhất :((