Đánh giá của Nguyễn Huyền Trâm

Nguyễn Huyền Trâm 9

Một bộ phim đẹp và buồn.