Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Bạn phải học được cách cầm lên và bỏ xuống.
Bạn phải học cách bớt ích kỷ.
Một quyết định lạ lùng cho những ai hơi ích kỷ.