Đánh giá của movie_enjoyer

movie_enjoyer 10

Một trong những bộ phim của mọi thời đại. Tôi thích nhất cảnh bé Na 1v1 bé Mỹ rồi bé Na nói: "ba tao sẽ cù lao mày" sau đó NV Công xuất hiện đằng sau bé Mỹ rồi cù lao banh xác con bé. Quả thật là một bộ phim Việt xứng tầm điện ảnh Hollywood!!!