Đánh giá của Trần Hương Trà

Trần Hương Trà 5

Cảm giác như doraemon mỗi năm lại dở đi vài phần.