Đánh giá của Truong Tham

Truong Tham 8

Hay . Phim hồi hộp, gay cấn, có ý nghĩa!