Đánh giá của Tran Thi Kim Anh

Tran Thi Kim Anh 9

Các cảnh hành động hấp dẫn, tuy nhiên cần đan xen một số phân cảnh làm lắng động cảm xúc!