Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim xem cũng được, nhưng không khiến mình hào hứng lắm. Nửa đầu phim hơi chán, nửa sau được hơn. Kỹ xão tạm ổn.