Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Một tình bạn dễ thương. Nội dung nhẹ nhàng cũng nên xem để giải trí. Nhưng thật ra ý nghĩa không nằm hoàn toàn ở tình bạn, mà ẩn sau còn có lời nhắn tuyệt vời hơn nhiều. Ranh giới tốt và xấu có thể được xóa bỏ nếu ta mở lòng chấp nhật sự khác biệt của nhau, thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều.