Đánh giá của Maii

Maii 2

Nếu tất cả nữ giới trên Trái Đất đều như Diệu Hiền thì nữ giới xứng đáng bị loại bỏ và tuyệt chủng để bớt nặng Địa Cầu vì quá vô duyên