Đánh giá của Bích Ngọc

Bích Ngọc 9

Phần đầu phim có phần hơi chán, cố găng xem đến đoạn sau sẽ rất hay.