Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Một bộ phim ổn. Diễn xuất của Nick Fury lấn át hẳn phần của Deadpool.